Konsumentinfo &Avtalsvillkor

Konsumenträtt

Konsumentens rättigheter enligt Ellagen

Nedan är ett utdrag ur Ellagen (1997:857).

Här (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857/#K11) kan du läsa lagtexten i sin helhet.

Byte av elleverantör

9 kap. 11 §
En elleverantör ska på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om kostnader, arbete och tidsåtgång säkerställa att en elanvändare kan byta elleverantör inom tre veckor från begäran om byte.

Ett byte av elleverantör ska vara kostnadsfritt för konsumenter och små företag. Lag (2023:238).

Slutfaktura vid byte av elleverantör

9 kap.13 §
Vid byte av elleverantör ska den frånträdande elleverantören se till att elanvändaren får en slutfaktura inom sex veckor från den dag då elleveransen upphörde. Lag (2023:238).

Om elavtalets innehåll

9 kap. 21 §
Ett avtal mellan en elleverantör och en elanvändare om leverans av el i elanvändarens uttagspunkt ska innehålla uppgifter om

 1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats;
 2. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att påbörja leveranserna till elanvändaren;
 3. den tid som avtalet löper på eller om det löper tills vidare;
 4. vilka tjänster som avtalet omfattar;
 5. elleverantörens åtagande gentemot elanvändaren;
 6. villkoren för fakturering och betalning;
 7. vad som gäller i fråga om förlängning av ett avtal som löper under en viss tid;
 8. villkoren för uppsägning av avtalet och om avtalet kan sägas upp avgiftsfritt;
 9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid;
 10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet;
 11. var elanvändaren kan hitta information om elleverantörens priser, övriga tjänster och villkor samt om konsumenträttigheter; och
 12. hur tvistlösning utanför domstol inleds.

Elleverantören ska lämna information om avtalsvillkoren till elanvändaren innan avtalet ingås eller bekräftas, även i de fall avtalet ingås genom en mellanhand.

Elleverantören ska tillhandahålla elanvändaren en kortfattad och lättillgänglig sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren. Lag (2023:238).

Information om ändrade avtalsvillkor

9 kap. 23 §
En elleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare ska i ett särskilt meddelande underrätta elanvändaren om ändringen och om elanvändarens rätt att säga upp avtalet. Om villkorsändringen gäller priset för leverans av el, ska även skälen och villkoren för ändringen redovisas i meddelandet.

Elleverantören ska underrätta elanvändaren senast två veckor innan de nya villkoren börjar tillämpas. Om elanvändaren är konsument ska elleverantören underrätta elanvändaren senast två månader innan de nya villkoren börjar tillämpas. Lag (2023:238).

Betalningssätt

9 kap. 29 §
Elleverantörer ska erbjuda flera betalningssätt vid fakturering och får inte missgynna en elanvändare på grund av det betalningssätt som denne har valt.

De avgifter som tas ut för ett visst betalningssätt eller för ett system för förskottsbetalning får inte överstiga betalningsmottagarens kostnader för användningen av betalningssättet eller systemet. Lag (2023:238).

Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott

11 kap. 2 §
Överföring av el till en konsument får avbrytas, om

 1. konsumenten har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet med nätföretaget eller elleverantören om överföring eller leverans av el;
 2. det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott;
 3. konsumenten har uppmanats att inom en viss skälig tid vidta rättelse och, om det inte rör sig om utebliven betalning, tillsammans med uppmaningen informerats om att överföringen annars kan komma att avbrytas;
 4. den tid som avses i punkt 3 har löpt ut;
 5. rättelse inte har skett, och
 6. omständigheterna är sådana att det saknas anledning att befara att ett avbrott skulle medföra en personskada som inte är obetydlig eller en omfattande sakskada.

Om konsumenten har handlat otillbörligt, får överföringen avbrytas trots att omständigheterna inte är sådana som anges i första stycket 6.Lag (2023:238).

11 kap. 3 §
Vid utebliven betalning får överföringen av el till en konsument avbrytas endast om

 1. betalningen avser överföring eller leverans av el;
 2. förutsättningarna för avbrytande enligt 2 § är uppfyllda och konsumenten i god tid har informerats om vilka alternativ som finns för att undvika att överföringen avbryts;
 3. konsumenten efter att den tid för rättelse som avses i 2 § första stycket 3 löpt ut har uppmanats att betala inom tre veckor från det att konsumenten har delgetts uppmaningen tillsammans med information om att överföringen annars kan avbrytas;
 4. ett meddelande om den uteblivna betalningen samtidigt med uppmaningen enligt 3 har lämnats till socialnämnden i den kommun där konsumenten får elen överförd;
 5. de tre veckorna som avses i 3 har löpt ut;
 6. socialnämnden inte inom de tre veckorna skriftligen har meddelat den som lämnade meddelandet enligt 4 att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden;
 7. betalningen inte har skett; och
 8. fordringen inte är tvistig. Lag (2023:238).

Om skadestånd vid avbruten överföring av el

11 kap. 6 §
Om överföringen av el avbryts med hänvisning till konsumentens avtalsbrott utan att förutsättningarna i 2 eller 3 § är uppfyllda har konsumenten rätt till ersättning för skada som har orsakats av nätföretaget.

Om överföringen av el har avbrutits på begäran av elleverantören, ska i stället denne ersätta konsumenten för den uppkomna skadan. Lag (2023:238).

11 kap. 9 §
Skadestånd enligt 6-8 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt för annan förlust på grund av avbrottet. Lag (2023:238).

11 kap. 10 §
Konsumenten ska underrätta motparten om anspråk på ersättning enligt 6-8 §§ inom två år från det att skadan inträffade. Om konsumenten inte gör det, går rätten till ersättning för den uppkomna skadan förlorad. Lag (2023:238).

Skada som orsakas av el

11 kap. 11 §
Bestämmelser om ansvar för skada som orsakas av el finns i elsäkerhetslagen (2016:732). Lag (2023:238).

Vad är ett distansavtal?

Ett distansavtal är ett avtal som ingås mellan två parter på distans, utan att de möts fysiskt. När du köper el från ett elhandelsföretag på nätet, telefon eller utanför affärslokal så är det ett exempel på ett distansavtal.

Vilka rättigheter har jag som kund vid ett distansavtal?

Som kund har du rätt att få tydlig information om villkor och priser för ditt avtal, och du ska få denna information innan du ingår avtalet. Du har också rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottog information om dina rättigheter som konsument.

Vad ska jag göra om jag vill ångra mitt köp av el på distans?

Om du vill ångra ditt köp av el på distans så ska du meddela detta till Green Hero inom 14 dagar från det att du mottog information om dina rättigheter som konsument, det vill säga din avtalskopia. Annars kontakta kundtjänst inom 14 dagar från det att du beställt våran tjänst.

Kan jag bli avstängd från elen om jag inte betalar mina räkningar?

El är en nödvändig daglig nyttighet för dig som konsument. Vi som Elbolag kan endast stänga av din el om du i väsentlig grad har brutit mot ditt elavtal. Sådant väsentligt avtalsbrott är till exempel att du har försummat att betala dina elfakturor under en längre tid. Detta är en process som tar tid och Green Hero kommer alltid att meddela dig innan det sker. Du kan läsa mer om detta på https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/elrakning-och-avstangning-av-el/

Vart hittar jag mer information om min konsumenträtt?

Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst ifall du har frågor gällande din konsumenträtt. Du kan också läsa mer på ”Våra Elavtal”.

Klagomålshantering

Om du inte är nöjd

1) Kontakta kundservice

Vi strävar alltid efter att bli bättre. Är du inte nöjd med oss ska du i första hand kontakta vår kundservice. Ring oss på telefon 010-3002300, vi har öppet vardagar 08:00-16:00.

2) Extern rådgivning och tvistelösning

Om du inte är nöjd med svaret från vår Kundservice har du möjlighet att ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning eller få ärendet prövat.

Din kommunala konsumentvägledare

Kommunala konsumentvägledare erbjuder gratis rådgivning och finns i de flesta kommuner. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Konsumentverket

Via Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” kan du få konsumentinformation och personlig vägledning.

https://www.hallakonsument.se/

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Här kan du också få information och vägledning.

https://www.ei.se/konsument/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig för att få ditt ärende prövat. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

https://www.arn.se/

Du kan även kontakta dom på Telefonnummer till ARN: 08-508 860 00

 

Klagomålshantering

Vår Integritetspolicy

Hur hanteras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Extern rådgivning och tvistlösning

Kan jag få rådgivning och hjälp med tvistlösning?

Om du behöver rådgivning eller hjälp med att lösa en tvist finns det flera resurser tillgängliga för dig. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en kommunal konsumentvägledare som kan ge dig oberoende råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden och avtal. Du hittar mer information om dessa instanser här

https://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-konsumentvagledning-kvl

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som du kan kontakta om du har synpunkter eller klagomål gällande till exempel elnätstariffer eller leveranskvalitet i elnätet.

https://ei.se/

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

https://www.arn.se/

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende

https://www.domstol.se/

Oberoende tvistlösning

Betalning

Vilka olika betalsätt har Green Hero?

Du kan betala för din el via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig bäst. Vi rekommenderar alltid de miljövänliga alternativen.

Hur skaffar jag autogiro eller E-faktura?
Ifall du vill ansöka om autogiro kan du antingen göra det här:
 
https://mypage.nordfincapital.com/ genom att logga in och trycka på registrera autogiro
 

Eller genom att ansöka via din internetbank,

Rätt mottagare är: Nordfin Capital III AB

BG: 5599-0402

E-faktura går endast att ansöka via din internetbank

Rätt mottagare är: Nordfin Capital III AB

BG:5599-0402

Betalarnummer = personnummer.

Jag har inte råd att betala min faktura hur går jag till väga?

I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst och berättar detta, så att vi tillsammans kan hitta en lösning som fungerar.

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Skulle du missa en betalning så kommer vi att skicka ut en påminnelse efter förfallodatum. Om fakturan förblir obetald efter påminnelse så kommer ett inkassokrav skickas ut. Vi rekommenderar alltid att man betalar sina fakturor i tid för att slippa onödiga påminnelse och inkassoavgifter. Tveka inte på att höra av dig till kundtjänst om du har frågor eller funderingar.

Hur ofta får jag min faktura?

Fakturan skickas en gång i månaden och elräkning faktureras alltid i efterskott. Din första faktura från oss kommer därför månaden efter vi påbörjat din leverans.

Elavtal

Vilka elavtal erbjuder Green Hero?

Du kan hitta och läsa mer om de olika alternativen på ”Våra Elavtal”

Vilken typ av el kan jag köpa från er?

Vi säljer enbart 100% förnybar el, men du kan välja mellan olika pris modeller.

Hur byter jag till er som elhandlare?

Det är enkelt att byta till oss som elhandlare. Du kan göra det genom att använda vårt online-formulär eller genom att ringa till vår kundtjänst.

Hur lång tid tar det att byta elhandlare?

Bytet tar vanligtvis mellan 1-2 veckor. Under denna tid kommer vi att hantera alla praktiska detaljer för bytet, inklusive avslutning av ditt gamla avtal.

Vad är skillnaden mellan tim, rörligt eller förvaltat elpris?

Ett timpris innebär att du betalar för elen den timmen du använder den, medan ett rörligt elpris kan variera beroende på marknadens pris på el. Rörliga elpris har historiskt varit billigare än fasta elpris.
Förvaltade elavtal är en ny typ av avtal med längre bindningstid, ofta mellan 1-3 år, som ger dig som kund en bättre stabilitet i dina elkostnader. De är också en fördel för kunder som inte vill ta på sig risken att prissättningen på elmarknaden kan fluktuera för mycket under avtalsperioden. I en rörig elmarknad kan förvaltat elavtal vara en trygghet för många.

Elmarknadsfrågor

Vad är elmarknaden?

Elmarknaden är en marknad där producenter, nätbolag och elhandelsföretag köper och säljer el. Den svenska elmarknaden regleras av den svenska energimarknadsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen) och kallas för Nord Pool.

Vad är skillnaden mellan en elproducent och ett elhandelsföretag?

En elproducent är ett företag som producerar el från en kraftkälla som vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft. Ett elhandelsföretag är ett företag som köper och säljer el på marknaden till konsumenter och företag.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer, inklusive produktion av el, utbud och efterfrågan, väderförhållanden och tillgång till energikällor.

Kan jag välja mitt elnätsbolag?

Nej, du kan inte välja ditt elnätsbolag. Detta är reglerat av lagen om elmarknad och innebär att det elnätsbolag som är verksamt i ditt geografiska område ansvarar för att överföra el till din fastighet.

Vad innebär "öppen konkurrens" på elmarknaden?

Öppen konkurrens innebär att flera olika elhandelsföretag har möjlighet att sälja el på marknaden, och konsumenterna har frihet att välja vilket företag de vill köpa el från. Detta ger konsumenterna större valfrihet och kan ofta leda till lägre priser.

Miljö & Hållbarhet

Vad gör Green Hero för att minska sin miljöpåverkan?

Green Hero strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att erbjuda el till sina kunder som genereras från förnybara energikällor, såsom vind- och solenergi.

Vi arbetar också aktivt för att minska vår egen energiförbrukning genom att använda energieffektiva teknologier och uppmuntra våra anställda att vara energimedvetna.

Vilken typ av el kan jag köpa från er?
Vi har 100% förnybar el.
Hur kan jag som kund bidra till att minska min egen miljöpåverkan?

Du som kund kan bidra till att minska din egen miljöpåverkan genom att minska din energiförbrukning. Detta kan du göra genom att använda energieffektiva apparater, belysning och genom att vara medveten om din energiförbrukning i din vardag. Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar du också till att minska klimatförändringar.

Vad är skillnaden mellan traditionell fossilbaserad el och el från förnybara energikällor?

Traditionell fossilbaserad el genereras från icke-förnybara energikällor såsom olja, kol och gas. Produktionen av denna typ av el bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra miljöproblem. El från förnybara energikällor genereras från energikällor som kan förnyas, såsom vind och sol, och har en lägre miljöpåverkan. Genom att välja el från förnybara energikällor kan du bidra till att minska klimatförändringar och andra miljöproblem.

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning

Här kan du läsa om ursprungsmärkningen för de elavtal vi erbjuder. Varje avtal är noggrant utvalt för att säkerställa att du som konsument kan göra ett välgrundat val. Nedan presenteras våra två alternativ: ’Bra Miljöval’ och ’100% Fossilfri’, som båda garanterar en hållbar energiförsörjning från förnybara och fossilfria källor.

Green Heros avtal

Bra Miljöval
Bra Miljöval, 100% vindkraft med Ursprungsmärkning Bra Miljöval Vind (Naturskyddsföreningen).

100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh
100% Fossilfritt

99% Kärnkraft
1% Övrigt


Residualmix - ej i vårt utbud

Om man  inte gör ett aktivt miljöval får man el utifrån den nordiska elmixen.
Residualmixen är den el som finns kvar i den nordiska elmixen när all ursprungsmärkt el som sålts, räknats bort.

Residualmix – Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Residualmix
13,7 % förnybart
22,4 % kärnkraft
63,9 % fossilt

CO2-utsläpp 467,62 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh

Miljöpåverkan
CO2-utsläppKärnbränsleavfall
0 gram/kWh0 gram/kWh
Bra Miljöval
CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh
CO2-utsläppKärnbränsleavfall
467,62 gram/kWh0,00076 gram/kWh
Residualmix
CO2-utsläpp 467,62 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh
CO2-utsläpp
0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0 gram/kWh
Bra Miljöval
CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh
CO2-utsläpp
467,62 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0,00076 gram/kWh
Residualmix
CO2-utsläpp 467,62 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh
Rulla till toppen